PRIVACYVERKLARING

AD EM PROducties bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is toevertrouwd, is belangrijk voor AD EM PROducties. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet AD EM PROducties zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelen wij slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker of als klant verstrekt, met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
AD EM PROducties verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Dit geschiedt door het invullen van uw persoonsgegevens op het contactformulier van de website dan wel door het invullen van een vragenlijst die AD EM PROducties aan u als klant voorlegt ter voorbereiding van een training of coaching sessie.
Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over overige diensten van AD EM PROducties. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over (trainingen, coaching, programma’s en andere diensten van) AD EM PROducties, dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.
AD EM PROducties verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker van de website/relatie dan wel die nodig zijn ter uitvoering van de opdracht/overeenkomst met u. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

2. Bewaring van persoonsgegevens
AD EM PROducties bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
Daarbij worden de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens aangehouden:

Categorie Reden Bewaartermijn
Naam /adres Contact/overeenkomst 7 jaar na laatste contact
Telefoon/E-mail Contact/overeenkomst 7 jaar na laatste contact
Foto’s/video opnames Leerdoelen Vernietigd direct na een sessie
Audio opnames Leerdoelen Vernietigd direct na een sessie
Vragenlijst (o.a. hobby/werk) Ten behoeve van coaching 7 jaar na laatste contact

3. Delen van persoonsgegevens met derden
AD EM PROducties deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw opdracht, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

4. Cookies
Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone).
AD EM PROducties maakt uitsluitend gebruik van cookies, die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website en van cookies om volledig anoniem het gebruik van haar website te analyseren.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AD EM PROducties.
Beeld-/geluidopnames van trainingen/sessies worden direct na afloop van een training/sessie vernietigd. Deze persoonsgegevens kunt u na afloop van de training/sessie niet meer inzien.
U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. AD EM PROducties zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Daarnaast heef u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens
AD EM PROducties heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met AD EM PROducties via onderstaand adres.

Contactgegevens:
AD EM PROducties bv
Postbus 304
3770 AH BARNEVELD
t: + 31 (0)342.491499
m : +31 (0)6.53237166
e: ad.everaars@ad-em-producties.nl

© Copyright - AD EM PROducties | Media-, presentatie-, communicatiecoaching | Design by CompuMatch